ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกในการให้บริการเกมของ Move On (2012)


ผู้ใช้บริการกรุณาอ่านข้อความดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

เมื่อท่านได้กดปุ่ม “ยอมรับ” ทางด้านล่างของข้อตกลงนี้แล้ว
ถือว่าท่านได้ยินยอมและสัญญาที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงกับทางบริษัท มูฟออน (2012) จำกัดทุกประการ

ผู้ใช้บริการ” หมายถึงผู้สมัครขอใช้บริการต่างๆของบริษัท มูฟออน (2012) จำกัดเช่น เกม, เว็บไซต์, เว็บบอร์ด และบริการอื่นๆ ที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้น โดยได้ยอมรับข้อตกลงต่างๆของทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

บริษัท” หมายถึงบริษัท มูฟออน (2012) จำกัดและทีมงานผู้ให้บริการ

บริการ” หมายถึงสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ได้กำหนดขึ้นโดยบริษัท มูฟออน (2012) จำกัด

บริษัท มีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นความลับ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้เอง ส่วนผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ข้อตกลงและเงื่อไขการใช้บริการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ


ข้อที่ 1 : ข้อตกลงในการสมัครใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่ถูกต้องตามจริงทุกประการ
 2. หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใช้บริการไม่เป็นความจริง ผู้ใช้บริการจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทางบริษัท และทางบริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการได้ในทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
 3. บริษัทจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำการแก้ไขข้อมูลสำคัญบางอย่าง เช่น ไอดี
 4. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษา ไอดี, พาสเวิร์ด และข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการสมัครใช้บริการไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยให้กับบุคคลอื่นๆทราบ รวมถึงยินยอมให้ผู้อื่นนำไอดีของตัวเองไปใช้ ซึ่งหากเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการยินยอมให้บุคคลอื่นเข้าไปใช้งานไอดีของตัวเอง ทางบริษัทขอปฏิเสธที่จะรับผิดชอบหรือให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น
 5. ไอดี, พาสเวิร์ด, ตัวละคร, ไอเทม และข้อมูลทุกชนิดในเกมของผู้ใช้บริการถือเป็นสิทธิ์ของทางบริษัท ห้ามผู้ใช้บริการนำไปทำการค้า จำหน่าย จ่าย แจก หรือการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ถ้าตรวจพบบริษัทสามารถพิจารณาทำการระงับไอดี โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลและบอกล่วงหน้าก่อน
 6. กรณีที่ผู้ใช้บริการ กระทำการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น, ฉ้อโกง, ขโมย, ทำให้เกิดความเสียหาย, ผิดศีลธรรม หรือกระทำผิดต่อกฏหมาย ทางบริษัทจะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงและจะยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการทันที และผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าความเสียหายที่ก่อขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 7. ทางบริษัทไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อที่แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างหลอกลวงว่าเป็นทีมงานของบริษัท เช่น GM, Game Master, Webmaster, Move on, Admin หรือชื่อที่ไม่เหมาะสมและมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในทางใดทางหนึ่ง ทั้งในภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ โดยทางบริษัทจะพิจารณาระงับการใช้งานทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 8. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆของบริษัทอยู่ตลอด และตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้ประกาศไว้แล้ว หากผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาดังกล่าวนั้น และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของผู้ใช้บริการ อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศของข้อตกลงนั้นๆ
 9. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสม โดยเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆของทางบริษัท
 10. ผู้ใช้บริการที่อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ในวันที่ใช้บริการจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง) ของผู้ใช้บริการ ในการดูแล ยินยอม หรือให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการให้ถือว่าวันที่ผู้ใช้บริการได้ทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทแล้วนั้น ให้ถือเป็นการยอมรับและอนุญาตในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย

ข้อที่ 2 : ข้อตกลงในการให้บริการของทางบริษัท

 1. บริษัท ถือเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ตัวเกม, ภาพในเกม, ข้อมูลเกม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเกมและลิขสิทธิ์การให้บริการด้านอื่นๆอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำ, เลียนแบบ, ดัดแปลง, ฉ้อโกง, โจรกรรม, กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบหรือต่อบริษัท สำหรับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยมิได้ขออนุญาตจากทางบริษัทจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฏหมาย เพื่อเรียกร้องให้ชดเชยค่าความเสียหายต่อไป
 2. พนักงานของบริษัทและบริษัท ถือเป็นบุคคลและนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามกฏหมาย หากถูกล่วงละเมิดสิทธิ์ หรือถูกกระทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ บริษัทจะเรียกร้องสิทธิคุ้มครองทางกฏหมายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ ในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัท
 4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในเรื่องของเวลาการเปิดให้บริการ โดยปกติจะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทจำเป็นต้องปิดปรับปรุง, ซ่อมบำรุง, แก้ไขปัญหา หรืออัพเดทข้อมูล บริษัทจะพยายามแจ้งประกาศให้ผู้ใช้งานได้ทราบ ยกเว้นว่ามีเหตุจำเป็นที่ทำให้ต้องปิดปรับปรุงโดยไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้เหตุผลนี้มาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 5. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดปัญหาจากอาการผิดปกติของเซิร์ฟเวอร์ จนทำให้แลค, เซิร์ฟเวอร์โรลแบ็คข้อมูล หรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับข้อมูล และอาการผิดปกติจากโปรแกรมเกม หรือบริการอื่นๆของบริษัท
 6. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดปัญหาอันมีสาเหตุจากความผิดปกติจากสัญญานอินเตอร์เน็ต, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการเอง จนทำให้แลค หรือหลุด สร้างความเสียหายต่อข้อมูลขึ้น
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แม้บริษัทฯ หรือตัวแทนบริษัทฯ จะได้รับแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ตาม
 8. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการชดเชย แลกเปลี่ยนหรือคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการที่เติมเงินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 9. บริษัท สามารถยุติการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีสุดวิสัยที่ไม่สามารถเปิดให้บริการต่อไปได้
 10. การให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) เมื่อลืมรหัสผ่านระบบจะให้กรอกอีเมลหรือชื่อผู้ใช้งาน เพื่อทำการรีเซ็ทรหัสผ่านได้ทางหน้าเว็บไซต์
 11. ถ้าลืมข้อมูลจนไม่สามารถทำรายการผ่านระบบได้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอความช่วยเหลือได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางทีมงานว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ และการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นอันสิ้นสุด
 12. เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ ทางทีมงานจะมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้นั้นๆโดยละเอียดเพื่อการยืนยันตัวตนที่รัดกุม เช่นอีเมลที่ใช้สมัคร, ไอดี , ชื่อตัวละคร, วันที่เติมเงินครั้งล่าสุด, ช่องทางการเติมเงิน และอื่นๆ ถ้าผู้ใช้งานไม่สามารถตอบคำถามทีมงานได้ครบถ้วน ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการช่วยเหลือ

ข้อที่ 3 : บทลงโทษและการระงับการให้บริการ

ข้อกฎ และ กติกาบทลงโทษ
1ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือคำหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การประกาศขาย หรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง รวมถึงการใช้ภาพ สื่อหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมตักเตือนแบน 5 วันแบน 15 วันถาวร
2ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรือประจานผู้เล่นคนอื่นตักเตือนแบน 5 วันแบน 15 วันถาวร
3ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสม ในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character)แบน 3 วัน
และทีมงานเปลี่ยนชื่อให้
(ไม่สามารถเลือกชื่อเองได้)
4ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสม ในการกำหนดชื่อดิจิมอน (Digimon)แบน 3 วัน
เพื่อตักเตือน
ภายใน 15 วัน ถ้ายังไม่มีการแก้ไขชื่อ
ทีมงานจะลบตัวดิจิมอน
5ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสม ในการกำหนด ชื่อกลุ่ม (Party) , ชื่อสมาคม (Guild)ทีมงานจะลบกลุ่มหรือสมาคม
6ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก Move On เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกมได้ รวมถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆกรณีแบนถาวร ไม่มีการเตือน
7ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือ Move On Staff หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทางทีมงาน Move On รวมถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆกรณีแบนถาวร ไม่มีการเตือน
8ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งการรับหรือแจกจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้อื่น หรือเพื่อเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่น
รวมถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆกรณี
แบนถาวร ไม่มีการเตือน
9หาก Bug นั้นทางทีมงานพิจารณาแล้วว่าเป็นบัคที่ร้ายแรง ส่งผลเสียต่อระบบเกมและสังคมภายในเกม แบนถาวร ไม่มีการเตือน
10ห้ามกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต (เช่น ปลอมชื่อตัวละครให้คล้ายผู้อื่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ สิ่งของ หรือไอเทมของผู้เล่นอื่นๆแบน 30 วันแบนถาวร ไม่มีการเตือน
11ห้ามกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายการพนัน รวมถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆกรณีแบน 15 วันแบน 30 วันถาวร
12ห้ามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน หรือพูดจาหยาบคายกับทีมงานโดยไม่ฟังเหตุผลและคำเตือนตักเตือนแบน 15 วันแบน 30 วันถาวร
13ห้ามทำการเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเทม และเงินภายในเกมในรูปแบบของจริง รวมถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆกรณีแบนถาวร ไม่มีการเตือน
14ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใดๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก Move On เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกมได้ รวมถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆกรณีแบนถาวร ไม่มีการเตือน
15ห้ามนำข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นคนอื่นมาเผยแพร่หรือประจานตักเตือนแบน 5 วันแบน 15 วันถาวร

หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการหรือข้อกฏหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือบทลงโทษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด